Tạo / Create

Hướng dẫn tạo và thay chữ ký IvyPrep cho web mail

 • Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó ấn “Nhập” để tạo chữ ký
 • Ấn CTRL + A (Select all) –> CTRL + C (Copy) để copy chữ ký
 • Mở mục chữ ký trong setting của email
 • CTRL + A Xóa toàn bộ chữ ký cũ
 • CTRL + V Paste chữ ký mới
 • Save

How to create and change IvyPrep web mail signature

 • Fill in all the possible information then click submit to create one.
 • Press CTRL + A (Select all) –> CTRL + C (Copy) to copy the signature
 • Open Signature section in Email setting
 • Press CTRL + A then delete all old signature if any.
 • Press CTRL + V to paste in the new signature
 • Save
Họ / Last Name
Tên đệm / Middle Name
Tên / First Name
Chức vụ / Position
Phòng ban / Department
Khu vực / Region
Cơ sở làm việc / Working location
Email
Điện thoại di động / Mobile phone
Điện thoại bàn (Nếu có) / Landline (if any)
Số máy lẻ / Extension