• Cử nhân ngôn ngữ trường La Trobe University
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TESOL
  • Chứng chỉ Giáo dục Victoria