• Thạc sỹ ngành ngôn ngữ University of the Philippines Open
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TEFL/TESL

 

  • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy IELTS, TOEFL IBT cho học viên Việt Nam