• Cử nhân Đại học Khoa Học Và Ứng Dụng INHOLLAND.
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh RMIT (2013).
  • Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế RMIT (2018).
  • Chứng chỉ Cambridge về giảng dạy tiếng Anh cho người lớn (CELTA).
  • Nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 2009 đến nay.
  • Ngoài kinh nghiệm giảng dạy, thầy Daniele còn có nhiều kiến thức, kỹ năng trong quản trị kinh doanh, marketing và vận hành.