• Tốt nghiệp trường Đại học Calgary (Calgary, Alberta)
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy TOEFL, TOEIC, và IELTS.