• Cử nhân ngành Giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh Trung học trường Rizal Technological University
    • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TEFL/TESL
    • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy cho học viên Việt Nam