Khi Luyện thi SAT, các bạn học sinh đều biết rằng không cần thiết phải có 1 dàn bài cụ thể ngay khi đọc đề bài, tuy nhiên, bài luận của các bạn cần phải có 1 dàn bài logic cụ thể.
Phần giới thiệu (Introduction) =I

Phần thân bài (Body Paragraph)= BP

Ví dụ để hỗ trợ cho lập luận (Examples to support our argument)=E

Phản luận (Disproving the Counter Argument)= CA

Kết luận (Conclusion)=C

Các dàn bài hợp lý

I
  1. BP + E và CA
  2. BP + E và CA
  3. BP + E
C
I
  1. BP + E
  2. BP + E
  3. CA
C
I
  1. BP + E và CA
  2. BP + E và CA 
C