Cảm nhận học viên

28
Th7
Bạn Khánh Linh

Học viên lớp IVY LEADCựu học sinh trường Hà Nội Amsterdam
Học bổng 50,000 USD Oberlin College

Xem thêm
03
Th4
Bạn Huỳnh Vũ Thu Hà

112/120 TOEFL iBT ( thi lần 1 – lớp 10)Học viên lớp IVY LEAD
Học sinh trường THPT Chu Văn An

Xem thêm