Nguồn: Newyorker.com
The hyphen (-) is a short bit, used in compound words and to break words between syllables when they run over the end of a line. The en dash (–) is reserved for compound compounds—it’s an overgrown hyphen. The em dash (—) is the mad one, versatile enough to act as comma, semicolon, colon, or hybrid of all three, as well as to indicate an interruption. For instance, writing this introduction has played havoc with my—

Gạch ngang và gạch nối tưởng như đã rõ ràng và không có gì phải bàn thêm. Tuy nhiên trong thực tế, vẫn còn nhiều lẫn lộn khi sử dụng, kể cả trong các ấn phẩm xuất bản. Những nhầm lẫn đó đó do nhiều nguyên nhân: có thể do tác giả, do người nhập dữ liệu, do biên tập, do chế bản hoặc do diện tích nhỏ trong khi trình bày ở các sản phẩm quảng cáo,… Do vậy, những vấn đề về dấu gạch ngang và dấu gạch nối cần được phân tích lại, phân tích thêm và đưa ra hướng giải quyết hợp lí.