Nguồn: Ted-ed
Tư thế, tác phong tác động đến việc mọi người xung quanh sẽ nhìn bạn như thế nào, đánh giá về bạn ra sao. Nhà tâm lý học Amy Cuddy sẽ cho chúng ta thấy ” Sức mạnh của tác phong, tư thế” trong bài nói sau – Hãy tỏ ra tự tin mặc dù bạn không tự tin cho lắm – điều này có thể ảnh hưởng tới các chất xúc tác trong hệ thần kinh và nó có thể quyết định vào phần trăm thành công của chúng ta.

——————————————————————-

Body language affects how others see us, but it may also change how we see ourselves. Social psychologist Amy Cuddy shows how “power posing” — standing in a posture of confidence, even when we don’t feel confident — can affect testosterone and cortisol levels in the brain, and might even have an impact on our chances for success.