Giám đốc Học thuật Học viện IvyPrep

Thạc sĩ Ngôn ngữ học và Cử nhân Anh Ngữ tại Đại học George Mason (Hoa Kỳ)