Giảng viên

Thầy Peter Nguyễn

Giám đốc Học thuật Học viện IvyPrep
Thạc sĩ Ngôn ngữ học và Cử nhân Anh Ngữ tại Đại học George Mason (Hoa Kỳ)

Thầy Noah Morgenstein

Tốt nghiệp loại giỏi Columbia University (#4NU)
Cử nhân ngành kinh tế học

Thầy Edward Dalton

Tốt nghiệp University of Glasgow (United Kingdom)

Cô Dương Trà Mi

Thạc sỹ Lý luận và phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ

Cô Trần Thị Lành

Thủ khoa đại học Huddersfield (Anh Quốc)
Thạc sỹ Ngành sư phạm Tiếng Anh

Cô Phạm Vân Anh

Giảng viên IvyPrep
Tốt nghiệp loại ưu Học viện Ngoại Giao Việt Nam